Dr Farazis' Web site
امروز دوشنبه, 30 بهمن,1396 ساعت 07:10 پیش از ظهر ورود English
  همکاری ها
  عنوان : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  عنوان : مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد
  عنوان : بیمارستان توانبخشی رفیده تهران
  عنوان : انجمن علمی گفتار درمانی ایران
  عنوان : مجله پژوهشی آسیب شناسی گفتار و زبان
  عنوان : مجله پژوهشی پیراپزشکی و توانبخشی مشهد
  عنوان : سازمان نظام پزشکی ایران