Dr Farazis' Web site
امروز یکشنبه, 02 مهر,1396 ساعت 04:44 پیش از ظهر ورود English
  تحصیلات
 
دکتر مرتضی فرازی دانش آموخته دکترای تخصصی  گفتار درمانی، عضوهیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران با مرتبه استادیار و مشغول به امور تدریس، پژوهش و خدمات درمانی و بالینی می باشد.