Dr Farazis' Web site
امروز دوشنبه, 30 بهمن,1396 ساعت 07:09 پیش از ظهر ورود English
  سوابق اجرایی
  عنوان : عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  عنوان : مسئول فنی و رئیس بخش گفتار درمانی بیمارستان توانبخشی رفیده
  عنوان : مدیریت مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی روان پژوه مرکز غیر دولتی
  عنوان : نماینده اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به مدت دو سال
  عنوان : مجری و همکار پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی انجام شده/ در حال اجرا
  عنوان : عضوکمیته علمی و اجرایی همایش ها و سمینارهای گفتار درمانی دانشگاه
  عنوان : سوپروایزر دروس کارورزی وکارآموزی در مراکز درمانی و توانبخشی
  عنوان : عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی علوم پیراپزشکی وتوانبخشی مشهد
  عنوان : دبیر اجرایی کارگاه آموزشی شیوه های سرپرستی کارورزی بالینی
  عنوان : دبیر اجرایی کارگاه و ژورنال کلاب گروه گفتار درمانی دانشگاه
  عنوان : عضوکمیته پژوهشی گروه آموزشی گفتار درمانی دانشگاه
  عنوان : استاد راهنمای دوره های کارشناسی و ارشد گفتار درمانی
  عنوان : مسئول برنامه ریزی واحدهای نیمسال تحصیلی دانشجو
  عنوان : استاد راهنما و مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد / دکترا
  عنوان : عضو کمیته اجرایی بیمارستان توانبخشی رفیده